Specialistai

Psichologė Gintarė Petrylienė

 • Konsultuoja tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais vaiko raidos klausimais.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, logopedu ir kitais įstaigos specialistais, organizuojant ir vykdant ugdymo procesą.
 • Atlieka individualius vaiko ar grupinius kolektyvo stebėjimus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Veda individualius ar grupinius ugdomuosius užsiėmimus vaikams.

Individualius susitikimus, prašom suderinti iš anksto elektroniniu paštu psichologe.puriena@gmail.com

Pataria:

Logopedė Jurga Dabkevičienė

 • Tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandara, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimų pobūdį̨ ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poveikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių̨ vaikų tėvus, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams, rengia seminarus, pranešimus, dalyvauja projektinėje veikloje.

Individualius susitikimus, prašom suderinti iš anksto elektroniniu paštu logopede.puriena@gmail.com

Pataria:

 • Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?
  Vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų; trejų metų vaikas vartoja tik pavienius žodžius, garsus, garsažodžius; ketverių – penkerių metų vaikas kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai; penkerių – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja; vaikas mikčioja; vaikas turi kitų raidos problemų.
 • Žaidimai su pirštukais
  Pirštų miklumas tiesiogiai susijęs su sklandžia vaiko kalba, nes smegenų dalys atsakingos už abi šias sritis yra šalia viena kitos.

Socialinė pedagogė Violeta Kisielė

 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 • Planuoja prevencinę veiklą – numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, parenka efektyvius darbo metodus, skatina, padeda adaptuotis
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, organizuoja šviečiamąją, koordinacinę veiklą, individualius užsiėmimai su vaikais, dalyvauja projektinėje veikloje, socialinių programų parengime ir jų įgyvendinime, integruoja į bendrąjį grupių ugdomąjį procesą.

Individualius susitikimus, prašom suderinti iš anksto elektroniniu paštu soc.puriena@gmail.com

Pataria:

Meninio ugdymo pedagogė Vita Vošterienė

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui) Rimantas Balčius

 • Organizuoja fizinio ugdymo procesą.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja fizinio ugdymo tikslus, parenka tinkamas ugdymo strategijas bei deramai jas taiko, stebi ir stiprina ugdytinių sveikatą.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais.
 • Inicijuoja ir padeda įgyvendinti sveikatingumo projektus grupėse.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose konkursuose, projektuose.

Pataria:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir dietistė Valda Chadauskė

 • Darželyje pagal higienos instituto vaikų sveikatos stebėsenos sistemos pateikiamus duomenis 32 vaikai turi per mažą svorį, o 11 vaikų turi antsvorį.
 • Informacija apie vaiko sveikatos pažymėjimą.
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.
 • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus.
 • Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.

Pataria:

 • Dėl vaiko sveikatos būklės pažymėjimų
 • Atkreipiame dėmesį, kad 2018-2019 mokslo metais galios ir elektroniniai, ir popieriniai vaiko sveikatos būklės pažymėjimai. Primename, jog visi vaikai minėtus pažymėjimus, kurie galioja vienerius metus, turi pateikti iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

  Informuojame, jog nuo š. m. rugsėjo jums neprivaloma nešti popierinių sveikatos pažymų į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kadangi pažymos išduodamos elektroniniu būdu.

  Svarbu!

  Ikimokyklinukų tėveliai turi portale esveikata.lt sugeneruotą peržiūros kodą (žr. instrukciją) patalpinti darželių sistemos interneto svetainėje svietimas.vilnius.lt skiltyje „Mano darželis“ pasirinkus „Pažymos“ meniu punktą.
  Daugiau informacijos rasite vilnius.lt.