Savivalda

savivalda2

 

 

Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Darželio taryba telkia Darželio ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų bendruomenę, demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželio aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams. Atsiskaito bendruomenės susirinkime.

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

Darželio vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis

Darželyje pedagogų metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogų metodinė grupė ir metodinė taryba. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patirtį; pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką. Dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinę tarybą sudaro 5 nariai. Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Darželyje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su pedagogų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina auklėtojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato auklėtojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Darželio direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.