Darželio strategija

Misija

Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ yra ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Vizija

Atvira, moderni, saugi, patraukli, konkurencinga ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti savimi pasitikintį, kūrybišką, verslų, savarankišką, gebantį prisitaikyti ir savo galias puoselėjantį vaiką. Teikianti kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo(si) ir socialines paslaugas, telkianti bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.

Filosofija

Vaikas – nepakartojama, unikali asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas.

Kartu gera būti, kurti, bendrauti, žaisti, pažinti, augti, tobulėti, išreikšti, atrasti ir suprasti save bei kitus.

Strateginiai tikslai, uždaviniai

1. Tobulinti ugdymo kokybę

  • 1.1 Tobulinti ugdymo kokybę atliepiant šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo(si) tikslus.

  • 1.2 Užtikrinti visapusišką vaiko asmenybės raidą ir ankstyvosios socializacijos sėkmę.

  • 1.3 Siekti pedagogų profesinio tobulėjimo, aktyvesnės bendruomenės narių sąveikos.

2. Užtikrinti paslaugų įvairovę

  • 2.1 Kurti lanksčią paslaugų teikimo sistemą, tenkinančią visapusiškus vaiko ir šeimos poreikius.

  • 2.2 Telkti kolektyvą partneriškam bendradarbiavimui, skatinti profesinį tobulėjimą.

3. Kurti saugią, į vaiką orientuotą, aplinką, saugias darbo sąlygas

  • 3.1 Turtinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką, pritaikant ją sėkmingam, saugiam ir kūrybiškam vaikų ugdymui(si).

  • 3.2 Kurti saugias ir patogias darbo sąlygas.